ตลาดศรีเมือง[ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี]
แนวทางดำเนินงาน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินการวางแผนในการพัฒนาตลาดศรีเมืองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ “ตลาดกลางชั้นนำแห่งประเทศไทย ” ( THAILAND CENTER MARKET CLASS )
วันที่ 23 เมษายน 2547 การดำเนินงานได้พัฒนาแนวการดำเนินงานปรับจากการทำ MARKET TO MARKET ไปเป็น MARKET TO INSTITUTE คือการทำการพัฒนาตลาดให้เป็นสถาบัน ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อเกษตรกร ผู้ขาย ผู้ซื้อ ดังนั้นข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ปฏิบัติจริง  สภาพจริง สถานการณ์จริง และเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับตลาดทั่วไป
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.