ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดศรีเมืองเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.  2537  เป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทยในใจกลางเมืองจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น 26 ไร่ และได้ทำการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ 230 ไร่ โดยได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี และสำนักงานการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน คือ
“ ตลาดกลาง ” นั้นไม่ใช่พ่อค้าคนกลางแต่เป็นคนกลางในการจัดระบบสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นคนกลางในการจัดระบบการซื้อขายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายภายใต้นโยบาย “ การค้าเสรี
นอกจากนี้ตลาดศรีเมืองยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติม  ดังนี้
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าเข้าสู่มืออาชีพและการส่งออก
  3. คุ้มครองผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัย

  ด้วยนโยบายที่แน่วแน่และชัดเจน ตลาดศรีเมืองจึงมีการพัฒนาปรับปรุง ทั้งในด้านพื้นที่ และการให้บริการ อย่างเป็นสัดส่วนสร้างความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการค้า และผู้ซื้อที่มาใช้บริการ  ดังนี้

1. อาคารอาหารปลอดภัย(ค้าปลีก) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 4,657 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นตลาดสด  จำหน่าย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแห้ง โชห่วย ขนม โดยจำหน่ายทั้งปลีก และส่ง อาคารอาหารปลอดภัย(ค้าปลีก) ชั้น 2 เป็นที่จอดรถลูกค้า และแผงค้า จำหน่าย เครื่องหนัง รองเท้า ซีดี โทรศัพท์ เสื้อผ้า เครื่องสังฆทาน และร้านกิ๊ฟช้อป โดยมีบันไดเลื่อน ให้กับผู้มาใช้บริการ

2.อาคารค้าส่งผลไม้ เป็นอาคารที่ทันสมัย รวบรวมผลไม้คัดเกรด คุณภาพดี มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยแต่ละอาคาร ดังนี้
- อาคารผลไม้ 1 มีพื้นที่ 9,612 ตารางเมตร ผลไม้ที่จำหน่าย คือ แตงโม สับปะรด มะม่วง ขนุน ส้มโอ
- อาคารผลไม้ 2 มีพื้นที่ 11,060 ตารางเมตร ผลไม้ที่จำหน่าย คือ ผลไม้จากเมืองจีน ผลไม้ภาคตะวันออก และภาคใต้
- อาคารผลไม้ 3 มีพื้นที่ 4,637 ตารางเมตร เป็นที่จอดรถลูกค้า และจำหน่ายทุเรียน
- อาคารผลไม้ 4 มีพื้นที่ 8,134 ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้จากอำเภอดำเนินสะดวก เช่น องุ่น กล้วย มะพร้าว แก้วมังกร ชมพู่ มะละกอ ฯลฯ
- อาคารผลไม้ 5 มีพื้นที่ 2,342 ตารางเมตร ผลไม้ที่จำหน่าย คือ ส้ม

3. อาคารค้าส่งผัก มีจำนวน 2 อาคาร เพื่อรองรับให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง จัดพื้นที่บริการ ดังนี้
 - อาคาร 13 เป็นอาคารจอดรถลูกค้า มีพื้นที่ 9,360 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นอาคารจอดรถซื้อทางภาคใต้
 - พื้นที่จอดรถลูกค้ารอบอาคารในพื้นที่ค้าส่งผัก สามารถรองรับรถซื้อทั่วไปได้หลายร้อยคัน
 - อาคารจอดรถรอเข้าคิวของเกษตรกร มีพื้นที่ขนาด 4,992 ตารางเมตร รองรับรถรอคิวได้หลายร้อยคัน
 - อาคาร 15 จำหน่ายผักทั่ว ๆ ไป และเป็นพื้นที่จำหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย ของกลุ่มส่งเสริม โครงการอาหารปลอดภัยตลาดศรีเมือง มีพื้นที่ 17,640 ตารางเมตร
 - อาคาร 16 จำหน่ายผลผลิตผักเมืองหนาว พืชไร่ เช่น หอม กระเทียม กะหล่ำปลี ลุ้ย พริก ถั่วต่าง ๆ มันเทศ แห้ว เป็นต้น มีพื้นที่ 19,840 ตารางเมตร
4. อาคารดอกไม้ มีพื้นที่ 2,080 ตารางเมตร เป็นอาคารค้าส่งและค้าปลีก จำหน่ายดอกไม้เมืองหนาว เครื่องมาลัย ดอกไม้ต่างประเทศ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นแหล่งค้าส่งมัมจากมาเลเซีย กล้วยไม้ ไม้กำเตย วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องสังฆภัณฑ์ในราคาถูก
5. อาคารปลาสวยงาม มีพื้นที่ 2,698 ตารางเมตร จำหน่ายปลาสวยงามทุกชนิด ปลาแม่น้ำ วัสดุและอุปกรณ์ อาหาร เหยื่อในราคาค้าส่งและค้าปลีก
6. อาคารศรีเมืองอาเซียน มีพื้นที่จำนวน 17,888 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องไฟฟ้า เครื่องเด็กเล่น รองเท้า อุปกรณ์ครัวเรือน อุปกรณ์พลาสติก ฯลฯ จำหน่ายปลีกและส่ง และทุกวันพฤหัสบดี มีตลาดนัดพระเครื่องและตลาดนัดของเก่าแบบเปิดท้าย ขายของ
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.