ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในตลาด ให้มีคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาจากแหล่งผลิตของ เกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นต้นทางหรือต้นน้ำของสินค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายยังตลาดกลาง จึงดำเนินการ  ดังนี้

1.จัดตั้งฝ่ายพัฒนาการผลิต โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญการทางด้านการเกษตรกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และให้ความรู้ต่อเกษตรกรให้ผลิตพืชให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เข้าสู่ระบบพืชที่ดี
( GAP. Good Aqricultural Practice ) ดังนี้
1.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษจำนวน 93 กลุ่มใน 10 อำเภอ 55 ตำบล 189 หมู่บ้าน มีสมาชิก 5,643 ครอบครัว
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา และเชื้อ บีที แทนสารเคมีฆ่าเชื้อราและยาฆ่าแมลง จะทำให้ผลผลิตปลอดภัยและเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ภายในกลุ่มและจำหน่ายทั่วไปเพื่อเป็นการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

 

2. จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตผลการเกษตรและปัจจัยการผลิต ( Quality Detection Control in Food Prudunt ) ซึ่งได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทำหน้าที่ดังนี้
2.1 ทำการตรวจผลผลิตของเกษตรกรวันละ 60 ตัวอย่างทุกวัน เพื่อหาความปลอดภัยของผลผลิตในปี 2540 ตรวจพบไม่ปลอดภัย 40 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังจากให้ความรู้กับเกษตรกรและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความตะหนักและการรับรู้ตลอดจนให้เกษตรกรผลิตพืชสู่ระบบ GAP ทำให้เปอร์เซ็นต์ความไม่ปลอดภัยลดลงตามลำดับ ในปี 2555 ความไม่ปลอดภัยเหลือ 0.67 เปอร์เซ็นต์
2.2 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า อาคารค้าส่งจะตรวจสอบสินค้าพวกผัก อาคารค้าปลีกจะตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูป น้ำมันทอด โดยตรวจสารพวก ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง ที่ผ่านมามีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 


 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.