ตลาดศรีเมืองได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดตั้ง “ ศูนย์บริการเกษตรกร ” และ“ โครงการอาหารปลอดภัย ” โดยดำเนินการที่ต้นทางการผลิต ( ต้นน้ำ ) คือเกษตรกร ดังนี้
1.ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรให้ผลิตพืชที่ปลอดภัยเพื่อให้ได้ใบรับรอง
คุณภาพตราเครื่องหมายคิว(Q)
2.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในตลาดศรีเมืองให้มีความปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ ระบบตรวจสอบสารพิษ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรที่จำหน่ายคือไม่ปลอมปน มีน้ำหนักตามกำหนด ขนาดสม่ำเสมอตามภาชนะบรรจุ

 

   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.