การที่สินค้าในตลาดศรีเมืองถูกที่สุดทั้งนี้ เพราะว่า
1.การคมนาคมสะดวกระยะทางการขนส่งใกล้ เนื่องจากแหล่งผลิตอยู่ไม่ไกลจากตลาด จึงทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง สามารถที่จะขายได้ง่ายจึงทำให้ราคาไม่สูง
2. เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง โดยทางตลาดจัดพื้นที่เป็นลานเกษตรให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง
3.ตลาดจัดเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยทำการตรวจสอบหาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน การปลูกปอเทืองปรับปรุงดิน ( เป็นการปรับปรุงเพิ่มปุ๋ยและอินทรียวัตถุที่มีราคาต่ำที่สุด ) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี การใช้จุลินทรีย์แทนยาฆ่าแมลงและโรคพืช ตลอดจนร่วมวางแผนการผลิต ขณะนี้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ไร่ละ 800 – 1000 บาท
4. การบริการให้ผู้ประกอบการเช่าแผงภายในตลาดศรีเมืองผู้เช่า ไม่สามารถจะดำเนินการให้เช่าต่อ เช่าช่วงได้ ถ้าไม่ประกอบการค้าจะต้องคืนแผงให้กับบริษัทตามสัญญา จึงทำให้ต้นทุนการค้าไม่เพิ่มขึ้นสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าให้ถูกลงได้       
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.