ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดต้นแบบและเป็นตลาดเดียวที่จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายมากที่สุด
ในตลาดกลางของประเทศไทยทั้งนี้ เพราะ
1.ตามนโยบายข้อที่ 1 ของบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยังยืน
จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ พร้อมจัดงบประมาณของบริษัทตลอดประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดและภาครัฐ มาดำเนินการเพื่อมุ่งให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้
2.บริษัทจัดพื้นที่ในตลาดศรีเมืองให้เป็นลานเกษตรเพื่อรองรับให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาจำหน่าย
โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ดังนี้

    2.1 อาคารส่งผัก จัดพื้นที่สำหรับเกษตรกรเป็นอาคารชั้นเดียว รูปแบบการค้าภายในอาคารเป็นลักษณะค้าส่ง จำหน่ายผักพื้นบ้าน ผักใบ เช่น คะน้า, กวางตุ้ง, ผักบุ้ง, ผักกระเฉด, แตงกวา, มะเขือ, แตงร้าน, กระเพา และโหระพา เป็นต้น ( ไม่บวกการหมุนเวียนในกรณีพื้นที่ว่างและเกษตรนำรถเข้าแทนพื้นที่ )
    2.2 อาคารผลไม้ พืชไร่ จัดพื้นที่เป็นลานเกษตรให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาจำหน่าย เช่น
แตงโม ขนุน กล้วย มะละกอ สับปะรด เป็นต้น

 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.