บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง ) ได้ประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนลงนามความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

1.การลงนามความร่วมมือการทำงานร่วมกันของศูนย์บริการเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการที่มีปัญหาทางด้านปัจจัยการผลิต การเพาะปลูก การจำหน่าย โดยมีหน่วยงานที่ ลงนาม  ดังนี้

 1.  บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง )
 2. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
 4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
 7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

2.การลงนามความร่วมมือพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร เพื่อร่วมกันพัฒนาอาหารปลอดภัยให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีหน่วยงานที่ลงนาม  ดังนี้

 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  4  สมุทรสงคราม
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 3. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
 7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 8. บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด

โดยมีนายแพทย์สุขวิทย์ คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานสักขีพยานและนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นสักขีพยาน

3.การลงนามความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามของประเทศไทยให้มั่นคงและยังยืนเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของประเทศ  ประกอบด้วย

 1. สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 2. บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง )

โดยมีนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นสักขีพยาน
และนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นสักขีพยาน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.