ตลาดศรีเมืองดำเนินการบริหารตลาดเพื่อต้องการให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยังยืนให้ผู้ประกอบ การเข้าสู่มืออาชีพและให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมุ่งเน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจน สภาพทางสังคมจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก  ดังนี้

รวมรางวัลผลงานต่าง ๆ
บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด
ตลาดศรีเมือง

ลำดับที่ พ.ศ. รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่มอบ
1 2544 เอกสารรับรองหน่วยงานที่มีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
2 2545 เกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 2546 รางวัล “ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ ” ระดับ 5 ดาว กระทรวงสาธารณสุข
4 2547 ตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก กระทรวงสาธารณสุข
5 รางวัลชนะเลิศตลาดขนาดใหญ่ ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
6 รางวัลตลาดกลางต้นแบบ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
7 รางวัลที่ 1 ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8 ป้ายรับรองอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข
9 ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety ) กระทรวงสาธารณสุข
10 ศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้า ( Agricultural Grading Quality Center : AGQC ) กรมการค้าภายใน
11 ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดตลาดสดน่าซื้ออันดับ 1ตลาดโหวตในดวงใจระดับจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
12 2549 สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13 2550 รางวัลที่ 1 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” กระทรวงมหาดไทย
14 ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก  3  ปี ซ้อน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
15 รางวัลชนะเลิศ ตลาดดีมีมาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
16 ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
17 ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
18 2552 รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
19 รางวัล ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก
( 5 ดาว )  5 ปีติดต่อกัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
20 2553 ป้ายรับรอง “ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ”
( เขียงสะอาด )
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 รางวัล โครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 2554 รางวัลความร่วมมือระดับดีในโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ ระดับเพชร ”  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
24 2555 รางวัลที่ 1 “ ตลาดนิยมไทย ” ประเภทตลาดกลาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
25 สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  1 ทศวรรษ ( Healthy Market Gold Awards ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
26 2556 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.