ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตผลการเกษตร และปัจจัยการผลิต (ตลาดศรีเมือง) เดือน เมษายน พ.ศ.2561 
 
 
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกตกทอดมายังลูกหลาน  การทำเกษตรกรรมแบบเก่าซึ่งนิยมใช้สารเคมีเพื่อให้  ผลผลิตทางการเกษตร  มีลักษณะสวยงามไม่มีแมลงกัดแทะตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  พฤติกรรมการทำการเกษตรในลักษณะเช่นนี้ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกรรุ่นหลังๆ สืบมา 
 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีมีมากหลากหลายชนิด  เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดจะนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ทั้งหมดเหล่านี้มาจัดจำหน่ายยังตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง) ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ในภูมิภาคตะวันตก  ผลผลิตทางการเกษตรไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดราชบุรีเท่านั้น ที่มาจำหน่ายในตลาดศรีเมืองยังมีจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จ.นครปฐม  จ.กาญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้ รวมทั้งบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ จะถูกส่งผ่านช่องทางของตลาดศรีเมืองไปยังภาคใต้ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาดในกรุงเทพฯ และที่อื่นๆต่อไป 
        ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง) ซึ่งบริหารโดย บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ในการบริโภคพืชผักทุกชนิด เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ตามเจตนารมณ์ ของคุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ทางบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายข้อหนึ่งของบริษัท คือ  การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและราคาเป็นธรรม  และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 โดยตลาดศรีเมืองจึงได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการ (LAB) โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร และปัจจัยการผลิต"  สำหรับตรวจสารพิษตกค้างในผัก/ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ชุดทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองในการทดสอบเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและรองรับตลาดสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในอนาคต
 
 
จำนวนครั้งที่อ่าน 405  วันที่บันทึกข้อมูล 2018-05-07 เวลา 13:05:41
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.