ชื่อและนามสกุล  :  นายนภินทร ศรีสรรพางค์ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ)
สถานที่ทำงาน  :  บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่  :  533 ถ. ศรีสุริยวงศ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
โทรศัพท์   :  032 –338250 , 032-326158
  - สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ. ราชบุรี
- สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ. ราชบุรี
- สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ. 4 จากโรงเรียนสารสิทธิพิทยาคม จ. ราชบุรี
- สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ. 5 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 
  -   ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด
    ผู้ดำเนินงาน ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง) 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง     อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
    โทรศัพท์ (032) 338250 ,(032) 326158 โทรสาร (032)326437
 
     
 
  -   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ปี 2543 – 2549
-   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีราย ชื่อจังหวัดราชบุรี ปี 2554 – 2556
 
     
 
     
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.