ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี ร่วมกับ ตลาดศรีเมือง จัดอบรม “ปศุสัตว์ O.K.” ยกระดับมาตรฐานสินค้า เน้นความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค วันที่ 2 มี.ค. 2561
 
 
ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี  ร่วมกับตลาดศรีเมือง  จัดการอบรมหลักสูตร “ปศุสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค” หรือปศุสัตว์ O.K.ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายไข่สดในตลาดศรีเมือง โดยมีส.ต.ญ.วรรณี  วัฒนพงศ์ชาติ  ปศุสัตว์  จ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม  และ ส.ต.ญ.สุชาดา  สุสุทธิ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานปศุสัตว์ จ.ราชบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานตลาดศรีเมือง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักผลิตเนื้อสัตว์  กระบวนการขั้นตอนการผลิต  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานกับสถานที่ประกอบการ  นำไปสู่การพัฒนาให้ได้รับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.