1.    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นตลาดกลางค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรในระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน
2.    เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล
3.    เพื่อเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่มีระบบและได้มาตรฐานในภูมิภาค
4.    เพื่อเป็นผู้นำในการจัดระบบการนำสิ่งของเหลือใช้มาต่อประโยชน์ และอนุรักษ์พลังงาน
 
 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.