1. มุ่งสู่การพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร เพื่อความเป็นที่สุดในภูมิภาค
  2. มุ่งมั่นให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ได้  ผลผลิตที่มีคุณภาพ   และความปลอดภัย
      ต่อกลุ่มผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาด
  3. ส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. มุ่งพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้าและองค์
  5. มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กร และผู้ประกอบการ ได้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีศักยภาพสูงคู่คุณธรรม
  6. มุ่งขยายฐานผู้ซื้อจากในประเทศ สู่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งออก
  7. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) อย่างมีประสิทธิฟลสูง เพื่อก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน
  8. มุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น โรงพยาบาล  รีสอร์ท  โรงแรม
  9. มุ่งกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร , ผู้ซื้อ , ผู้ขาย , ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

   
   
 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.