บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด บริหารตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี  ( ตลาดศรีเมือง ) ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3 ประการ  คือ                     
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน
2. สนับสนุนผู้ประกอบการค้าเข้าสู่มืออาชีพ 
3. การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและราคาเป็นธรรม

บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตผลการเกษตร และปัจจัยการผลิต   เพื่อตรวจสอบสารพิษตกค้างในสินค้าโดยจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดำเนินการดังนี้
1. ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตผลการเกษตรและปัจจัยการผลิต ได้รับการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดสอบสารพิษตกค้างใน ผัก/ผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาดทั้งอาคารค้าส่งและอาคารค้าปลีก
2. ตรวจสอบหาสารพิษตกค้างเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในอาคารค้าปลีก
โดยใช้ชุดทดสอบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
3.การตรวจสอบผลผลิตแปลงเกษตรกร เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรจะออกไปส่งเสริมเกษตรกรและให้คำแนะนำในการผลิต พร้อมทั้งศึกษาการใช้สารเคมีของเกษตรกรเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลผลิตที่จะนำมาจำหน่ายในตลาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตภายในแปลงมาตรวจสอบหารสารพิษตกค้าง

   
       
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.