บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจตลาดกลางผักและผลไม้ ภายใต้ชื่อ “ตลาดศรีเมือง” โดยเป็นศูนย์กลางการค้าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายให้ผู้ประกอบการโดยตรงในราคายุติธรรม อันจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง ทั้งยังมีการพัฒนาให้ความรู้ กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาดในและต่างประเทศ   นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านระบบการจัดการ และระบบการขนส่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งออก สินค้าการเกษตรในภูมิภาค สู่ระดับอาเซียน

 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.